Deklaracja członkowska

Deklaracja przyjęcia członka zwyczajnego
Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Anglistów
„English Teaching”

Ja, niżej podpisana/y, ……………………………………..….., zamieszkały ul. …………..……… ……-…… ……………..……..

(adres), e-mail: ……………………………………………, nr tel. ………………….. wnoszę o przyjęcie mnie w poczet członków

zwyczajnych Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Anglistów „English Teaching”.

Oświadczam, że posiadam pełną zdolność do czynności prawnych i nie jestem pozbawiony praw publicznych.

Zobowiązuję się stosować do przepisów statutu Stowarzyszenia, regulaminów wewnętrznych, uchwał Walnego Zebrania

Członków oraz uchwał i zarządzeń Zarządu Stowarzyszenia.

Deklaruję wpłatę składki członkowskiej w wysokości określonej przez Zarząd Stowarzyszenia zgodnie ze stawką obowiązującą

w danym roku, czyli 60zł na rok na konto:

Bank Pekao S.A

Numer konta: 67 1240 6902 1111 0010 6458 1872

Szczególnie zobowiązuję się do przestrzegania zapisów par. 24 ust. 3 i 5 Statutu dotyczący głosowania przez Internet.
……………………………………………………. ……………………………………………..
(miejscowość, data) (podpis)

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w niniejszej deklaracji na potrzeby Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Anglistów „English Teaching”, zgodnie z ustawą z dnia 29-08-1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, Poz. 883 ze zm.)
……………………………………………………. ……………………………………………..
(miejscowość, data) (podpis)


Deklaracja do pobrania w formatach:

Historia

p6282595Spośród uczestników Programu English Teaching na przestrzeni ponad 15 lat wyłoniła się grupa nauczycieli-liderów, którzy szczególnie zaznaczyli w nim swoją obecność; realizowali ciekawe, innowacyjne projekty, uczestniczyli w szkoleniach weekendowych oraz w ET Market.

Ambasadorzy ET angażowani są w działania wspierające tych nauczycieli/lokalnych liderów (m.in. jako trenerów i tutorów), którzy mają mniejsze doświadczenie w nauczaniu języka angielskiego oraz debiutują w zakresie projektów. Mają również możliwość udziału w specjalistycznych szkoleniach, uczestnictwa w konferencjach, spotkaniach z ciekawymi osobami, czy obozie językowym dla nauczycieli.

Większość Ambasadorów, począwszy od września 2014 roku, realizuje również autorskie projekty językowe współfinansowane przez Program English Teaching (kliknij tutaj, aby przejść do mapy projektów). Wszystkie projekty w różny sposób skupiają uczniów, nauczycieli, rodziców oraz innych partnerów lokalnych wokół jednego wspólnego celu: nauki języka angielskiego prowadzonej w ciekawych, nieszablonowych formach.

W roku 2015, z inicjatywy Ambasadorów Programu, powołane zostało Ogólnopolskie Stowarzyszenie Anglistów English Teaching (OSA ET). Do głównych celów Stowarzyszenia należą:

  • Rozwój i doskonalenie zawodowe nauczycieli, ze szczególnym uwzględnieniem nauczycieli ze szkół wiejskich.
  • Zwiększenie wiedzy i umiejętności nauczycieli w zakresie nauczania języka angielskiego, ze szczególnym uwzględnieniem nauczycieli ze szkół wiejskich.
  • Wymiana informacji ważnych dla środowiska nauczycieli języka angielskiego.
  • Reprezentowanie społeczności nauczycielskiej wobec innych organizacji i instytucji.

Więcej informacji o bieżących działaniach Stowarzyszenia można znaleźć tutaj:

https://www.facebook.com/osaet/

Zarząd

Prezes
Danuta Kamińska

V-ce Prezes
Dorota Starz

Sekretarz
Dorota Sokołowska