Deklaracja przyjęcia członka zwyczajnego
Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Anglistów
„English Teaching”

Ja, niżej podpisana/y, ……………………………………..….., zamieszkały ul. …………..……… ……-…… ……………..……..

(adres), e-mail: ……………………………………………, nr tel. ………………….. wnoszę o przyjęcie mnie w poczet członków

zwyczajnych Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Anglistów „English Teaching”.

Oświadczam, że posiadam pełną zdolność do czynności prawnych i nie jestem pozbawiony praw publicznych.

Zobowiązuję się stosować do przepisów statutu Stowarzyszenia, regulaminów wewnętrznych, uchwał Walnego Zebrania

Członków oraz uchwał i zarządzeń Zarządu Stowarzyszenia.

Deklaruję wpłatę składki członkowskiej w wysokości określonej przez Zarząd Stowarzyszenia zgodnie ze stawką obowiązującą

w danym roku, czyli 60zł na rok na konto:

Bank Pekao S.A

Numer konta: 67 1240 6902 1111 0010 6458 1872

Szczególnie zobowiązuję się do przestrzegania zapisów par. 24 ust. 3 i 5 Statutu dotyczący głosowania przez Internet.
……………………………………………………. ……………………………………………..
(miejscowość, data) (podpis)

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w niniejszej deklaracji na potrzeby Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Anglistów „English Teaching”, zgodnie z ustawą z dnia 29-08-1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, Poz. 883 ze zm.)
……………………………………………………. ……………………………………………..
(miejscowość, data) (podpis)


Deklaracja do pobrania w formatach:

Deklaracja członkowska