W bieżącym roku szkolnym w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Miedźnie  realizowany był projekt „The power of nature” („Siła natury”). W wyniku postępowania konkursowego szkoła otrzymała grant w wysokości 10 tys. zł na realizację projektu. Wniosek konkursowy opracowały Justyna Cichoń- Dec, Marzena Bęben oraz Urszula Mazurek-Deska. Projekt „Siła natury” realizowany był w ramach Programu Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności English Teaching, którego krajowym operatorem jest  Nidzicka Fundacja Rozwoju NIDA.

Cały projekt miał charakter międzyprzedmiotowy. Zajęcia z języka angielskiego  były łączone z takimi zajęciami jak  przyroda, plastyka, zajęcia ruchowe oraz  zajęcia komputerowe. Projekt miał przede wszystkim na celu podniesienie poziomu znajomości języka angielskiego poprzez rozwijanie zainteresowań, rozbudzanie “ciekawości świata” u uczniów poprzez wykorzystanie  CLIL w nauczaniu. Tematyka zajęć z języka angielskiego  skupiała się wokół czterech żywiołów: wody, powietrza, ziemi i ognia, zasad udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej oraz sposobów reagowania w sytuacjach zagrożenia życia. Ćwiczone były wszystkie sprawności językowe – zarówno produktywne, jak i receptywne. Do zajęć wykorzystane zostały  tablety z aplikacjami do nauki języka angielskiego i inne wartościowe pomoce dydaktyczne  zakupione z grantu. Zajęcia przyrodnicze były ściśle  związane  z naturą. Omawiane były zagadnienia związane z 4 żywiołami: erupcja wulkanów, “biały szkwał”,  energia żywiołów, trójkąt bermudzki, tsunami, prądy powietrzne i morskie,  niebezpieczne zjawiska atmosferyczne oraz sposoby reagowania w sytuacjach zagrożenia życia. Zajęcia plastyczne oraz  ruchowo- taneczne i relaksacyjne miały na celu poprawę koncentracji, radzenie sobie ze stresem, rozwijanie aktywności twórczej. W różnych działaniach projektu uczestniczyli uczniowie zróżnicowani pod względem poziomu znajomości języka angielskiego. Zadaniem uczniów  zdolnych  – oprócz własnego pogłębiania znajomości języka angielskiego – było motywowanie i pomoc tym, którzy mieli trudności w nauce języka obcego. Duży nacisk położony został na pracę w parach i małych grupach, tak, żeby łatwo było wyznaczyć zakres odpowiedzialności dla każdego ucznia  za daną aktywność. Uczniowie wykonali  dwujęzyczne plansze edukacyjne dotyczące czterech żywiołów. Odbyły się  także   zajęcia warsztatowe  o tematyce cztery żywioły – siła natury. Dodatkowo uczestnicy projektu wzięli udział w zajęciach praktycznych i teoretycznych – prezentacja multimedialna, filmy edukacyjne, praktyczne ćwiczenia z fantomem oraz defibrylatorem AED – przeprowadzonych przez druhów z jednostki  OSP w Miedźnie na temat umiejętności zachowania się w sytuacjach zagrożenia życia i zdrowia ludzkiego.

Podczas trwania projektu uczniowie odbyli również zajęcia  dydaktyczne w Kopalni Guido w Zabrzu, Sztolni “Królowa Luiza”. Przeszli  trasą edukacyjną: „Podziemne Skarby” – zwiedzanie połączone z zabawą o charakterze geocachingu pt. „Poszukiwacze skarbów”. Poznali też różnorodne pojęcia z zakresu energii, energetyki, ekologii, smogu i gospodarki cyrkularnej. Odbyli zajęcia z animatorem w Parku 12C – Parku Czterech Żywiołów składającym się z urządzeń i wynalazków wykorzystujących siłę czterech żywiołów oraz energię alternatywną.  Na terenie Parku uczniowie mieli okazję korzystać z urządzeń edukacyjno-rozrywkowych: świata wodnego  (ze śluzami, turbinami, tamami i jazami), masztu meteorologiczny, wielkiego labiryntu nawiązującego układem ścianek do budowy chemicznej węgla, rowu poszukiwawczy z repliką płytkiego szybu, stanowisk do komunikacji z użyciem alfabetu Morse’a, olbrzymiej soczewki pełniącej funkcję słonecznej zapalniczki czy Camera Obscura – prototypu aparatu fotograficznego z ciemnią fotograficzną. Następnie uczniowie uczestniczyli w zajęciach ruchowych  w Parku Trampolin „Jump World”  oraz zwiedzali Palmiarnię w  Gliwicach. W Palmiarni mieli okazję dowiedzieć się więcej na temat fauny i flory całego świata oraz poznali rośliny, które mają zastosowanie w kuchni i medycynie. Poznali również historię powstania węgla kamiennego oraz  wpływ żywiołów na kształtowanie się skorupy ziemskiej. W czerwcu odbyło się uroczyste podsumowanie działań.

Był  to już czwarty projekt realizowany w naszej szkole w ramach Programu Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności „ENGLISH TEACHING”, którego krajowym operatorem jest Nidzicka Fundacja Rozwoju NIDA.  Dziękujemy i mamy nadzieję na dalszą owocną współpracę.

Opracowanie: Justyna Cichoń-Dec

loading ...

 

Projekt „The power of nature” – „Siła natury”